پوشش کف اپوکسی EP-2803

شناسنامه
EP-2803 پوشش کف دو جزئی اپوکسی سخت شونده با پلی آمین است حاوی رنگدانه ها و رنکدانه یارهای بازدارنده از خوردگی. برای افزایش استحکام می توان هنگام اجرا سیلیس اضافه نمود. به دلیل ویژگی خودهمواری، سطحی هموار، براق و قابل شستشو دارد که علاوه بر ایجاد نمایی زیبا، از جذب گرد و غبار و دیگر آلودگی ها تا حد زیادی جلوگیری می کند.

ویژگی ها
• جلوه سطحی زیبا
• بدون حلال
• خودهموار شوندگی
• پذیرش مقادیر زیاد سیلیس برای رسیدن به استحکام مکانیکی یا زبری دلخواه
• قابلیت شستشو
• چسبندگی بسیار خوب به بتن، آسفالت و فلزات
• مقاومت به روغنها، اسیدهای ضعیف، قلیاها و حلال ها
• مقاومت سایشی بالا
• استحکام مکانیکی خوب

کاربردهای معمول
EP-2803 پوشش کف بدون حلال برای اعمال بر روی سطوح فلزی و غیر فلزی است. این محصول برای پوشش کف کارخانه ها، بیمارستانها، آزمایشگاهها و 000 مناسب است.
برای چسبندگی بهتر به سطوح غیر فلزی توصیه می شود از یک لایه سیلر اپوکسی EP-1011 استفاده شود.
داده های فنی

بنا بر درخواست فام
براق جلوه
2 تعداد اجزاء
واکنش دو جزء روش سخت شدن
نقطه اشتعال
100% جامدحجمی
05/0 ± 65/1 وزن مخصوص
2 –5 میلیمتر ضخامت فیلم خشک متداول
5/0 – 2/0 مترمربع بر لیتر
3/0- 12/0 مترمربع برکیلوگرم
پوشش تئوری
(بدون اضافه کردن سیلیس)
داده های کاربردی
5 به 1 وزنی نسبت اختلاط
104/ 40 77 / 25 50 / 10 دما °C /° F
30 45 60 زمان ژل شدن (دقیقه)
زمان خشکایی
2 4 8 قابل لمس(ساعت)
12 24 48 عمقی (ساعت)
2 4 7 کامل (روز)
فاصله زمانی تا اعمال لایه بعد
8 16 36 حداقل (ساعت)
30 45 60 حداکثر (روز)
تینر اپوکسی تینر

داده های حمل و انبارداری
25 و 5 کیلوگرم  بسته بندی اجزاء
12 ماه در 20 درجه سانتیگراد زمان انبارداری
آماده سازی سطح
سطح باید خشک و عاری از چربی، غبار، املاح، آثار رنگ قبلی و هرگونه آلودگی دیگر باشد.
سطوحی که زمان زیادی از رنگ آمیزی آنها گذشته و نیاز به رنگ دوباره دارند باید با سنباده یا برس سیمی کمی زبر شوند.
آماده سازی مناسب سطح برای تضمین کارایی پوششهای حفاظتی در طول عمر مفید آنها از اهمیت اساسی برخوردار است.

ایمنی
این فراورده آتشگیر است. باید دور از حرارت و شعله مستقیم باشد. در ظروف در بسته نگهداری شود. از تماس مستمر یا متوالی با پوست پرهیز شود. دور از مواد غذایی نگهداشته شود.
ملاحظات پیشگیرانه ایمنی باید در تمامی مراحل انبارداری، حمل، اعمال و خشک شدن، در نظر گرفته شود.
درصورت استفاده در محیطهای بسته:
– تهویه مستمر با هوای تازه در طول زمان اعمال و خشک شدن رنگ انجام شود
– از ماسک هوا و تجهیزات ضد انفجار استفاده شود
– از افروختن آتش، ایجاد جرقه، جوشکاری و استعمال دخانیات پرهیز شود
– از روشهای مناسب برای جلوگیری از ایجاد و تخلیه الکتریسیته ساکن بهره گرفته شود.

حمل و انبارداری
این فرآورده باید در محیط خنک، با تهویه مناسب و دور از شعله و آفتاب نگهداری شود. ظروف باید کاملاً دربسته باشند. با احتیاط حمل شود. پیش از مصرف به خوبی همزده شود.
روش کاربرد
1. تمامی ابزارها را پیش از بکارگیری با تینر ویژه بشویید.
2. تمامی ترکهای سطح را با درزبند بتن یا بتونه اپوکسی پر کنید.
3. لایه ای نازک از EP-1011 را اعمال کنید. مقدار مصرف بستگی به تخلخل سطح دارد.
4. رنگ را با همزن مناسب تا رسیدن به یکنواختی کامل بهم بزنید.
5. مقدار مناسب سیلیس اضافه کرده و مخلوط کنید. مقدار و دانه بندی سیلیس بستگی به زبری، خواص مکانیکی و ضخامت مورد نیاز دارد.
6. هاردنر را به مخلوط اضافه کرده و همزدن را برای 5 دقیقه دیگر ادامه دهید. از آنجا که زمان اعمال پیش از ژل شدن محدود بوده و با افزایش دما کاهش می یابد، بیش از مقداری که طی 45 دقیقه در ºC 25 استفاده می شود، مخلوط نکنید.
7. مخلوط را بر روی نقاط مختلف سطحی که با توجه به ضخامت مورد نظر می تواند پوشانده شود، بریزید.
8. پوشش کف را به کمک ماله های ویژه دندانه دار بر روی سطح پخش کنید. ارتفاع دندانه های ماله، ضخامت لایه فیلم را تعیین می کند.
9. تمامی حبابهای سطحی را با استفاده از غلتکهای ویژه بر طرف کنید. این عمل را تا خارج شدن همه هوای محبوس شده در فیلم رنگ، ادامه دهید.
10. تمامی ابزارها را بلافاصله پس از اتمام کار با تینر.