ضد یخ بتن RAS-3343

هيدراسيون سيمان واكنشي گرما زا است كه در دماي بين 10 الي 25 درجه سانتيگراد، در مدت 28 روز انجام مي پذيرد. از سوي ديگر گيرش اوليه بتن در دماي 20 درجه سانتيگراد حدود 12ساعت به طول مي انجامد. بدين ترتيب براي جلوگيري از يخ زدن بتن در هواي سرد مي بايست زمان گيرش اوليه را از 12 ساعت به حدود 4 الي 5 ساعت كاهش دهيم كه اين كار توسط ضد يخ بتن كه نوعي شتاب دهنده واكنش سيمان و آب است، انجام مي پذيرد.
با استاندارد هاي BS 5075 – Acl 306 R و ASTM C494 type C مطابقت دارد.
خواص و اثرات:
تشديد حرارت زائي بتن.
افزايش سرعت هيدراسيون.
كاهش نقطه انجماد بتن.
تسريع زمان گيرش اوليه.
سازگاري با انواع سيمان هاي پرتلند.
موارد كاربرد:
بتن ريزي در هواي سرد و يخبندان.
امكان بتن ريزي در محدوده دماي 5+ الي 15- درجه سانتيگراد
انجام كارهاي ترميمي و ساخت ملات در هواي سرد و يخبندان.
ميزان مصرف:
براي مشخص گشتن ميزان مصرف به جدول مقابل دقت بفرمائيد.
منحني اثرات ضد يخ بتن بر روند حصول مقاومت فشاري بتن

محدوده دما

ميزان مصرف برحسب درصد وزن سيمان

عيار 300

عيار 350

عيار 400

0 تا 5-

5/2%

2%

5/1%

5- تا 10-

5/3%

3%

2%

10- تا 15-

5%

4%

3%

روش مصرف:
هنگام بتن ريزي در هواي سرد به نكات زير توجه بفرماييد.
سطح قالبها و آرماتورها را از آب و برف و يخ بزدائيد.
در صورت امكان آنها را گرم نمائيد تا دماي آنها به بيش از 5 درجه سانتيگراد برسد.
دماي بتن را حدود 4 الي 6 درجه سانتيگراد ثابت نگهداريد.
در صورت امكان با پوشش مناسب حرارت بتن را حفظ نمائيد.
در صورت يخ زدن در دماهاي خيلي پايين آنها را در محيط گرم قرار بدهيد تا يخ آن باز شود و از حرارت دادن آن جداً خودداري بفرمائيد.
هنگام ساخت بتن بهتر است ضد يخ را با آب مصرفي مخلوط و سپس به اجراء خشك اضافه بنماييم.
در صورت استفاده از بتن آماده ضد يخ مصرفي را به داخل تراك ريخته و پس از اختلاط كامل بتن ريزي را آغاز كنيم.
در صورت لزوم مي توان مصالح به ويژه آب مصرفي را گرم كرد و با استفاده از پوشش مناسب از اتلاف دماي بتن تازه ريخته شده جلوگيري كرد.
استفاده از ضد يخ بتن با تشديد حرارت زايي كمك به تسريع واكنش هيدراسيون و بالا رفتن دماي بتن مي كند بدين ترتيب پس از افزودن ضد يخ در زمان بتن ريزي دماي هيچ قسمت از بتن نبايد از 5+ درجه سانتيگراد كمتر گردد چون در غير اين صورت فعاليت شيميايي هيدراسيون سيمان جهت گيرش و حصول مقاومت كاملاً متوقف مي گردد. توجه داشته باشيد اگر دماي بتن از 5 درجه سانتيگراد كمتر شد، مشخص كننده كم بودن ميزان مصرف شد يخ مي باشد.
مشخصات فيزيكي و شيمايي:
حالت فيزيكي: مايع
رنگ: زرد كم رنگ
وزن مخصوص: gr/cm32/1
يون كلر: ندارد (BS5075)
قابليت انحلال: در آب
PH: 5/6
ملاحظات:
مدت نگهداري: يك سال در بسته بندي اوليه
شرايط نگهداري: دور از تابش مستقيم و طولاني نور خورشيد و در دماي 15 تا 25 درجه سانتي گراد.
نوع بسته بندي: گالن 24 كيلوگرمي
نكات ايمني:
در صورت مصرف همزمان چند ماده افزودني حتماً با دفتر فني شركت تماس حاصل فرمايي.
در صورت برخورد اين ماده با چشم فوراً به مدت 2 دقيقه چشم خود را در آب باز و بسته كنيد.
غير قابل اشتعال است.

نسبتهاي اختلاط جهت تهيه يك متر مكعب بتن تازه

 

شن مخلوط

Kg/m3

شن نخودي

Kg/m3

ريز دانه

(ماسه)

Kg/m3

سيمان

Kg/m3

آب

Lit

نوع ماده افزودني

ميزان ماده افزودني

نسبت آب به سيمان

جذب آب

مصالح

دماي محيط0c

شماره نمونه

5/1017

-

5/832

350

5/157

ضد يخ

3%

45/0

34

10-

B1677….B1684