سیلر ئو جزئی اپوکسی EP-1012

شناسنامه
EP-1011 سیلر دو جزئی اپوکسی سخت شونده با پلی آمید است که حاوی مقدار زیادی پودر خالص و بسیار نرم رنگدانه ها و رنگدانه یارهای بازدارنده از خوردگی، دارای چسبندگی و نفوذ بسیار خوب بر روی سطوح غیر فلزی مانند سطوح سیمانی و آسفالت  میباشد.

ویژگی ها
• قابلیت نفوذ بسیار خوب
• چسبندگی عالی به اغلب سطوح فلزی و غیر فلزی
• مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایی و آب
• کاربری آسان در روشهای گوناگون رنگ آمیزی
• سیلر مناسب برای بیشتر سیستمهای اپوکسی اعمال شونده بر سطوح غیر فلزی
• خشک شدن سریع
• لکه گیری
• سازگاری با پوششهای اپوکسی، پلی یورتان، وینیلی و کلرو کائوچو به عنوان لایه بعدی.

کاربردهای معمول
EP-1011 سیلر متداولی برای بیشتر سیستم های اپوکسی برای اعمال بر روی سطوح فلزی و غیر فلزی است که چسبندگی بسیار خوبی به سطح کار و همچنین به لایه های بعدی ایجاد می کند. این محصول برای آستر کردن سطوح بتنی که باید با پوشش کف اپوکسی یا پلی یورتان پوشانده شوند،  مناسب است.
داده های فنی

شیری فام
مات جلوه
2 تعداد اجزاء
تبخیر حلال و واکنش دو جزء روش سخت شدن
ºC   24 نقطه اشتعال
40% جامدحجمی
05/0 ± 2/1 وزن مخصوص
50 – 80 میکرون ضخامت فیلم خشک متداول
0/8 – 0/5 مترمربع بر لیتر
6/6  – 1/4 مترمربع برکیلوگرم
پوشش تئوری
داده های کاربردی
4 به 1 وزنی نسبت اختلاط
104/ 40 77 / 25 50 / 10 دما °C /° F
4 6 8 زمان ژل شدن (ساعت)
زمان خشکایی
1 2 4 قابل لمس(ساعت)
12 24 36 عمقی (ساعت)
5 7 12 کامل (روز)
فاصله زمانی تا اعمال لایه بعد
8 16 24 حداقل (ساعت)
60 90 120 حداکثر (روز)
تینر اپوکسی تینر

داده های حمل و انبارداری
20 و 5 کیلوگرم  بسته بندی اجزاء
12 ماه در 20 درجه سانتیگراد زمان انبارداری
آماده سازی سطح
سطح کار باید تا رسیدن به استاندارد تمیزی سطح:
Sa 2½ (ISO 8501-1, SIS 05 6900, SSPC – SP10)
به روش سندبلاست یا دیگر روشهای مکانیکی آماده سازی شود. سطح باید خشک و عاری از چربی، غبار، املاح، آثار رنگ قبلی و هرگونه آلودگی دیگر باشد.
آماده سازی مناسب سطح برای تضمین کارایی پوششهای حفاظتی در طول عمر مفید آنها از اهمیت اساسی برخوردار است.

ایمنی
این فراورده آتشگیر است. باید دور از حرارت و شعله مستقیم باشد. در ظروف در بسته نگهداری شود. از تماس مستمر یا متوالی با پوست پرهیز شود. دور از مواد غذایی نگهداشته شود.
ملاحظات پیشگیرانه ایمنی باید در تمامی مراحل انبارداری، حمل، اعمال و خشک شدن، در نظر گرفته شود.
درصورت استفاده در محیطهای بسته:
– تهویه مستمر با هوای تازه در طول زمان اعمال و خشک شدن رنگ انجام شود
– از ماسک هوا و تجهیزات ضد انفجار استفاده شود
– از افروختن آتش، ایجاد جرقه، جوشکاری و استعمال دخانیات پرهیز شود
– از روشهای مناسب برای جلوگیری از ایجاد و تخلیه الکتریسیته ساکن بهره گرفته شود.

حمل و انبارداری
این فرآورده باید در محیط خنک، با تهویه مناسب و دور از شعله و آفتاب نگهداری شود. ظروف باید کاملاً دربسته باشند. با احتیاط حمل شود. پیش از مصرف به خوبی همزده شود.
روش کاربرد
1. تمامی ابزارها را پیش از بکارگیری با تینر ویژه بشویید.
2. رنگ را با همزن مناسب تا رسیدن به یکنواختی کامل بهم بزنید.
3. هاردنر را به رنگ اضافه کرده و همزدن را برای 5 دقیقه دیگر ادامه دهید. از آنجا که زمان اعمال پیش از ژل شدن محدود بوده و با افزایش دما کاهش می یابد، بیش از مقداری که طی 6 ساعت در ºC 25 استفاده می شود، مخلوط نکنید.
4. برای پاشش با اسپری هوا، رنگ را با حدود 25% تینر و برای اسپری ارلس با 15% تینر، رقیق کنید. 20-30 دقیقه پس از اختلاط صبر کنید.
5. هنگام اعمال نیز همزدن را ادامه دهید. پاشش را در نوارهای موازی و با همپوشانی 50% انجام دهید.
6. از اسپری هوا با فشار 4 اتمسفر و نازل 5/1 تا 8/1 میلیمتر یا اسپری ارلس با نسبت پمپ 28 به 1 و نازل 38/0 تا 42/0 میلیمتر استفاده کنید.
7. تمامی نقاط جوش، زبری ها، لبه های تیز، پرچها و پیچها را دو بار رنگ آمیزی کنید.
8. ضخامت فیلم را پس از خشک شدن در نقاط مختلف اندازه گیری کنید و در صورت نیاز دوباره رنگ آمیزی کنید.
9. سطوح کوچک رنگ نشده یا آسیب دیده را پس از خشک شدن سطحی فیلم رنگ با قلم مو لکه گیری کنید. سطوح بزرگتر باید دوباره اسپری شوند.
10. در فضای بسته، تهویه با هوای تازه تا پایان خشک شدن و زمانی که همه حلال از محیط خارج شود، ادامه یابد.
11. تمامی ابزارها را بلافاصله پس از اتمام کار با تینر بشویید.