روان کننده بتن RAS-4401-4402-4403

ماده افزودني با صرفه و اقتصادي جهت كاهش نسبت آب به سيمان و افزاينده رواني بتن كه در بالا بردن مقاومت فشاري نيز مؤثر است و در سه نوع ذيل عرضه مي گردد:
روان كننده نرمال RAS 4401
ماده افزودني با صرفه و اقتصادي جهت كاهش نسبت آب به سيمان و افزاينده رواني بتن كه در بالا بردن مقاومت فشاري نيز مؤثر است و در سه نوع ذيل عرضه مي گردد:
روان كننده نرمال RAS 4401
روان كننده زودگير RAS 4402
روان كننده ديرگير RAS 4403
با استانداردهاي ذيل مطابقت دارد:
BS 5075 TYPE 1
ASTM C 494 TYPE A, TYPE D, TYPE E
خواص و اثرات
كاهش نسبت آب به سيمان در حدود 5% الي 12%
افزايش اسلامپ.
بدست آوردن سطحي صاف و يكنواخت براي بتن هاي اكسپوز يا خوش نما
جلوگيري از به وجود آمدن ترك هاي سطحي.
بدون يون كلر.
سهولت پمپاژ.
جلوگيري از خزش و انقباض بتن.
تسريع زمان گيرش اوليه.
موارد كاربرد:
بتن ريزي با استفاده از پمپ
بتن ريزي تيرها و ستون ها و ديوارهاي برشي
بتن ريزي با مصالح سنگي كه درصد جذب زيادي دارند
ميزان مصرف:
ميزان دقيق مصرف از طريق آزمايشهاي كارگاهي مشخص خواهد شد.
اين ميزان به طور متوسط در حدود 5/0 الي 2/1 درصد وزن سيمان مصرفي مي باشد.
روش مصرف:
مي تواند با تمام آب اختلاط بتن يا بخشي از آن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد.
مي تواند به مخلوط آماده بتن اضافه گردد و پس از اختلاط كامل عمل بتن ريزي آغاز شود.
مشخصات فيزيكي و شيميايي
رنگ: قهوه اي
حالت فيزيكي: مايع
وزن مخصوص: gr/cm3 08/1
PH: 8
يون كلر: ندارد (كمتر از استاندارد BS 5075)
ملاحظات
مدت نگهداري: يك سال در بسته بندي اوليه
شرايط نگهداري: دور از، يخبندان و تابش مستقيم و طولاني نور خورشيد در دماي 5 تا 35 درجه سانتيگراد
نوع بسته بندي: گالن 24 كيلوگرمي