درزگیری سازه ها

درزگیری سازه های بتنی با استفاده از ماستیکهای گرم ریز قیر-پلیمری و ماستیک های سرد ریز پلی اورتان
درزگیری پلهای بتنی به روش پلیمری (MPJF)
درزگیری سازه ایستگاه های مترو
درزگیری کانال های انتقال آب
درزگیری کف سالنهای صنعتی