آب بندی سطوح از سمت مثبت

این آب بندی زمانی که دسترسی به سطح سازه در معرض آب امکان پذیر است(داخل مخازن آب و داخل تونل های انتقال آب و…) استفاده می گرددو در این نوع آب بندی معمولا از مواد های آب بندی به صورت پوشش استفاده می گردد.  در زیر محصولات این شرکت، در این موارد را ذکر می نماییم.

1- نفوذ گر یا Penetren (تولیدی و وارداتی)                                                                                                       2- امولسیون و پرایمر قیری (تولیدی)                                                                                                                 3- انواع پوشش اپوکسی (تولیدی)                                                                                                                   4- مواد آب بندی RAS-3300  (تولیدی)                                                                                                             5- انواع پوشش های پلی اورتان و پلی یورا