آب بندی سازه ها


آب بندی ایستگاهها و تونل های مترو به روش تزریق رزین
آب بندی مخازن،تصفیه خانه ها و کانالهای آب و فاضلاب
آب بندی ایستگاه جانبازان قطار شهری شیراز به روش ترزیق رزین پلی اورتان CARBOSEAL
آب بندی ایستگاه شریعتی قطار شهری شیراز به روش ترزیق رزین پلی اورتان CARBOSEAL
آب بندی ایستگاه احسان قطار شهری شیراز به روش ترزیق رزین پلی اورتان CARBOSEAL
آب بندی ایستگاه شهید دوران قطار شهری شیراز به روش ترزیق رزین پلی اورتان CARBOSEAL
آب بندی ایستگاه قصروالدشت قطار شهری شیراز به روش ترزیق رزین پلی اورتان CARBOSEAL
تامین مواد آب بندی دایجستر های تصویه خانه فاضلاب جنوب تهران به روش تزریق